Persondata

Nedenfor finder du oplysninger om vores persondata politik

Datapolitik for Jane Rasmussen Advokatfirma

Som privat virksomhed, der registrerer og behandler personoplysninger på klienter, er Jane Rasmussen Advokatfirma forpligtet til at efterleve reglerne i persondataforordningen (GDPR).

Som følge af oplysningspligten, jf. forordningens art. 13 og 14, følger nedenfor en beskrivelse af hvilke rettigheder klienter har som registreret.

Dataansvarlig

Jane Rasmussen Advokatfirma
Møllegade 32, st. th.
8000 Aarhus C
Telefon: 61197110
Email: jrs@jrsadvokat.dk
CVR: 41773685
er dataansvarlig.

Indsamlede oplysninger

Følgende typer af personoplysninger på klienter kan/vil blive indsamlet til behandling:

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, personnummer, kontonummer, sygesikringskort, kørekort og/eller andet billede-ID, billeder, helbredsoplysninger, økonomiske oplysninger, eventuelle strafbare forhold, personfølsomme oplysninger (som følger af forordningens art. 9) bl.a. race eller etnicitet, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen af klientens personlige oplysninger er at kunne opfylde den legitime interesse, der ligger i at varetage klientens sag. Heraf følger samtidig, at indsamlingen af de ovenfor nævnte oplysninger er en umiddelbar nødvendighed for at kunne behandle sagen.

Behandling af personfølsomme oplysninger kan ske med henblik på at fastlægge eller forsvare et retskrav, jf. art. 9, stk. 2 (f).

Håndtering af oplysninger

Behandling af oplysningerne sker på fortrolig vis i overensstemmelse med de advokatetiske regler samt reglerne i retsplejeloven, persondataloven og databeskyttelsesloven (GDPR).

Udgangspunktet for behandlingen af dine oplysninger er, at dette kun sker hos Jane Rasmussen Advokatfirma, medmindre andet følger af juridiske forpligtelser eller legitime interesser. Eksempelvis vil der i forbindelse med en retssag blive overført oplysninger til domstole og andre offentlige myndigheder.

Sagsakterne opbevares forsvarligt under sagens forløb og returneres, når sagen er endeligt afsluttet, dvs. efter ankefristen er udløbet og eventuelle afledte sager er afsluttet. Regnskabsoplysninger samt relevante personlige oplysninger gemmes i fem år, jf. revisorloven, bogføringsloven samt hvidvaskloven.

Indsigt og indsigelse

Vil du anmode om indsigt i de indsamlede oplysninger om dig, eller vil du gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, skal du rette henvendelse til Jane Rasmussen Advokatfirma på telefon 61197110 eller på mail jrs@jrsadvokat.dk.

Ønsker du ikke længere, at Jane Rasmussen Advokatfirma behandler oplysninger om dig medfører dette, at advokatfirmaet ikke længere kan varetage din sag. Sagsmaterialet vil herefter blive returneret til relevante myndigheder og din sag vil blive afregnet, hvorefter advokatfirmaet er udtrådt af sagen.

Rettigheder som registreret

Som registreret klient har du ret til at få begrænset, berigtiget eller slettet de oplysninger, advokatfirmaet har indsamlet om dig.

Du kan som registreret også have ret til dataportabilitet, jf. art. 20, altså mulighed for at få dine indsamlede oplysninger hos virksomheden udleveret i samlet form og overført til en anden dataansvarlig.

Klage

Vil du klage over behandlingen af dine personoplysninger, skal dette ske til Datatilsynet via mail dt@datatilsynet.dk eller på telefon 33193200.