Om JRS Advokatfirma

Nedenfor finder du oplysninger om advokatfirmaet

Firmaet er stiftet den 1. april 2021 og drives som enkeltmandsvirksomhed.
Firmaets CVR-nummer er: 41773685.

Advokat Jane Rasmussen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark.
Firmaet er medlem af Advokatsamfundet.

Firmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af firmaet, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Firmaet har klientkonto i Spar Nord Bank.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

JRS Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

JRS Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af JRS Advokatfirma og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.